Les arrels de les plantes il·lustren el cartell de la 15a Fira Mediterrània